Xin chào: Khách
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC PHẦN _ hỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 _ 2020
Ngày đăng : 8/21/2019 11:13:00 AM
    Xem file kèm theo:
DANH SÁCH LỚP  HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HCM
1. HP_TTHCM_Lớp 1.pdf

2. HP_TTHCM_Lớp 2.pdf

3. HP_TTHCM_Lớp 3.pdf

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN ANH VĂN 3

1. HP_AV3_Lớp 1.pdf

2. HP_AV3_Lớp 2.pdf

3. HP_AV3_Lớp 3.pdf